NORMES UTILITZADES:

Resum de normes utilitzades per a la construcció amb estructures i bigues metàl·liques que garanteixen la màxima qualitat en les construccions realitzades per JANSA METAL, S. A.

En aquest espai, es pot descarregar els dibuixos tècnics, fotos i taules en format PDF per a la seva consulta

ACERS D'ÚS GENERAL
LIMITACIONS DE LES FLETXES

TAULES NORMATIVES
SOBRECÀRREGUES D'ÚS
SOBRECÀRREGUES DE NEU
DIVISIÓ-ZONES TOPOGRAFICA
PRESSIÓ DINÀMICA DEL VENT

ACCIONS GRAVITATÒRIES
PES ESPECÍFIC DE MATERIALS
CARAC. DE MATÈRIES EMMAGATZEMABLES
PES ESPECIFIC DE LÍQUIDS
PESOS DE FÀBRIQUES I MASSISSOS
PESOS D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS

ACCIONS PER A GRUES PONT

UNIONS CARGOLATS / SOLDATS
TAULA DE VALORS DEL MOMENT
TAULA DE L'ESFORÇ PRETENSAT
UNIONS SOLDADES