La moderna maquinària i constant evolució en els sistemes de producció de bigues metàl•liques per a construcció, permeten a JANSA METAL S. A., disposar de la capacitat per a fabricar bigues amb una gran varietat de seccions, que s'adapten lliurement als resultats de càlcul i disseny, podent concentrar majors inèrcies en les zones de màxima carrega assolint-se un important estalvi de pes, i per tant l'optimització de les dimensions (i també) de les estructures.
La capacitat de càrrega de les bigues de perfils soldats és alta en proporció al seu pes. Els perfils son de fàcil muntatge, reduint costos de transport i grua. El que comporta un important estalvi per al constructor, permetent una reducció en el preu final.